Program edukacyjny

sala przedszkolna

Przedszkole „Mały Europejczyk” działalność swą opiera na podstawie programowej MENiS. Realizujemy program wychowania przedszkolnego „Dobry start przedszkolaka” autorstwa M. Rościszewskiej-Woźniak.

Małe dzieci bardziej efektywnie uczą się, gdy są w coś zaangażowane, niż gdy wiedza przekazywana jest im w sposób nie wymagający od nich żadnej aktywności.

Dlatego ważne jest dla nas, aby dzieci uczyły się przez bezpośrednie doświadczanie i sprawdzanie. Z metod i form pracy z dziećmi wybieramy, te które wykorzystują aktywność własną dzieci oraz interakcje w jakie wchodzą w procesie uczenia się i są to:

1. Zabawy z językiem angielskim: uczenie angielskiego podczas zabaw rozwijających sprawności wszelkiego typu. W naszym przedszkolu język angielski prowadzony jest przez profesjonalnych lektorów metodą Teddy- Eddie, we współpracy ze szkołą językową Lesson Corner.

2. Metoda projektów badawczych: pogłębione badanie tematu lub zjawisk o dużej wartości poznawczej, warte zainteresowania dzieci, które uczą się logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie.

3. Ruch Rozwijający W. Sherborne: metoda stymulująca rozwój dziecka poprzez doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz naturalne potrzeby dziecka, wpływające w sposób znaczący na jego rozwój psychomotoryczny. W metodzie W. Sherborne, wykorzystuje się tę naturalną potrzebę oraz znaczenie fizycznego i emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem, poprzez dotyk i ruch jako naturalne środki komunikacji międzyludzkiej. 

4. Pedagogika zabawy: wybiera z repertuaru zabaw tradycyjnych czy terapeutycznych tylko te, które spełniają określone zasady, a zwłaszcza:

  • zapewniają dobrowolność uczestnictwa,
  • uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania,
  • rozwijają pozytywne przeżycia,
  • posługują się różnymi środkami wyrazu.

 

5. Wybrane techniki zaproponowane przez C. Freineta: uczenie się przez doświadczenie, swobodne teksty – zapisywanie wypowiedzi dzieci na temat prac plastycznych, ułożonych bajek lub zmian ich zakończeń.

6. Program „Przedszkolaki Krok Drugi”, który obejmuje cztery obszary tematyczne, odnoszące się do zachowań, świadomości i umiejętności samooceny dziecka:

  • "Jestem w grupie" - kontakty dziecka z otoczeniem,
  • "Rozumiem siebie i innych" - przeżywanie emocji i uczuć,
  • "Potrafię być twórczy" - uświadamianie sobie swoich możliwości,
  • Dostrzegam siebie i swoje mocne strony" - umacnianie poczucia własnej wartości.

 

7. Zabawa w teatr, z wykorzystaniem różnorodnych technik dramowych.

8. „Dziecięca matematyka” według koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

9. Metody rozwijające umiejętności językowe: codzienny kontakt dzieci z książką, przygotowywanie krótkich przedstawień, naukę wierszyków i piosenek, układanie własnych historii.

10. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, która zakłada jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami.

11. Metoda globalnego czytania I. Majchrzak, która stwarza możliwości zapoznania dzieci z pismem poprzez podpisywanie elementów wyposażenia sali, podpisywanie krzesełek i szafek dzieci, opisywanie dziecięcych rysunków, podpisywanie kącików tematycznych, podpisywanie kalendarza (dni tygodnia i nazwy miesięcy).

12. W zakresie przygotowywania dzieci do pisania proponujemy dzieciom zajęcia kształtujące sprawność grafomotoryczną : rysowanie, rysowanie po śladzie, malowanie farbami, lepienie z plasteliny i masy solnej, wycinanie nożyczkami, darcie i gniecenie papieru itp.

13. Techniki twórczego myślenia, umożliwiające dzieciom rozwijanie ich potencjału intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i twórczego.

W naszej codziennej pracy dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych, podstawowych form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.